Ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας για την προστασία ναυτικών

Το Συμβούλιο Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων της ΕΕ ενέκρινε την ενσωμάτωση στο κοινοτικό δίκαιο της τροποποιημένης συμφωνίας του 2016 μεταξύ των κοινωνικών εταίρων στον τομέα της ναυτιλίας, η οποία βελτιώνει τα δικαιώματα των ναυτικών σε περίπτωση εγκατάλειψης από την εταιρεία. Η οδηγία διασφαλίζει την προστασία ναυτικών που έχουν εγκαταλειφθεί σε λιμάνια της αλλοδαπής και ενισχύει τα δικαιώματά τους.​

Ερωτάται η Επιτροπή:​
Υπάρχει χρονική προθεσμία που δεσμεύει τα κράτη μέλη σχετικά με την κύρωση και την εφαρμογή της συγκεκριμένης οδηγίας;​
Προτίθεται η ίδια να προστατεύσει τους εγκαταλειπόμενους ναυτικούς κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρις ότου εφαρμόσει η χώρα τους την οδηγία;​